Pravila o privatnosti

1. Ova pravila o privatnosti određuju načela obrade osobnih podataka dobivenih posredstvom internetske trgovine www.distance.hr (u daljnjem tekstu: „internetska trgovina”).

2. Vlasnik internetske trgovine i istovremeno administrator podataka je Distance S.A. sa sjedištem u Poznanju (61-248), ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31a, tvrtka zavedena u registru poduzetnika Nacionalnog sudskog registra Okružnog suda Poznanj (Sąd Rejonowy Poznań) - Nowe Miasto i Wilda u Poznanju, VIII Gospodarski odjel Nacionalnog sudskog registra (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod brojem KRS 0000650368, s temeljnim kapitalom od 7.000.000 PLN uplaćenim u potpunosti, PDV-ID broj: 7781406159, REGON (Nacionalni registar gospodarskih subjekata): 63445350600000, u daljnjem tekstu Distance. ili administrator.

3. Administrator je imenovao inspektora za zaštitu podataka (u daljnjem tekstu: „Inspektor”). Kontakt s inspektorom je moguć putem e-mail adrese: [email protected]

4. Osobni podaci prikupljani od strane Distance.hr posredstvom internetske trgovine se obrađuju sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja. 2016. god. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), također zvane OUZP.

5. Distance.hr obraća posebnu pažnju na poštivanje privatnosti kupaca koji posjećuju internetsku trgovinu.

6. U slučaju obrade podataka povezanih s aktivnošću na mreži korištenjem kolačića i drugih sličnih tehnologija, administrator podataka također može biti jedan ili više subjekata koji surađuju s administratorom.

§ 1 Vrsta obrađenih podataka, svrhe i pravna osnova

1. Distance.hr prikuplja podatke o fizičkim osobama koje obavljaju pravne poslove koji nisu izravno povezani s njihovom djelatnošću, fizičkim osobama koje u vlastito ime obavljaju gospodarsku ili profesionalnu djelatnost i fizičkim osobama koje predstavljaju pravne osobe ili organizacijske jedinice koje nisu pravne osobe, a kojima je prema zakonu dopušta pravna sposobnost obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti u svoje ime, u daljnjem tekstu zajednički su nazvani kupcima.

2. Osobni podaci kupaca prikupljaju se u slučaju: a. registracije računa u internetskoj trgovini, sa svrhom stvaranja individualnog računa i upravljanja tim računom, kao i poduzimanja mjera na zahtjev budućeg kupca prije sklapanja računa. Pravna osnova: nužnost za provođenje ugovora o pružanju usluge vođenja korisničkog računa kupca (članak 6. stavak 1. točka b OUZP-a); b. naručivanja u internetskoj trgovini, sa svrhom provođenja ugovora o prodaji. Pravna osnova: nužnost za provođenje ugovora o prodaji (članak 6. stavak 1. točka b OUZP-a); c. slanja upita od strane kupca putem obrasca za kontakt u internetskoj trgovini, sa svrhom davanja odgovora na poslanu poruku. Pravna osnova: nužnost za provođenje ugovora o pružanju usluge obrasca za kontakt (članak 6. stavak 1. točka b OUZP-a); d. procjene i analize aktivnosti i informacija o kupcu, u tome u okviru automatizirane obrade osobnih podataka (profiliranje), sa svrhom predstavljanja općih reklama, ponuda, ili promocija vezanih za proizvode administratora i njegovih partnera, na način prilagođen interesima određenog kupca (ipak, bez bitnog utjecaja na njegovu odluku). Pravna osnova: naš zakonski legitimni interes (članak 6. stavak 1. OUZP-a); e. pretplaćivanja na informativni bilten (Newsletter), sa svrhom provođenja ugovora čiji je predmet usluga koja se pruža elektroničkim putem. Pravna osnova – suglasnost osobe čiji se podaci odnose na provođenje ugovora o pružanju usluge Newsletter (članak 6. stavak 1. OUZP-a).

3. U slučaju registracije računa u internetskoj trgovini, kupac navodi: a. e-mail adresu; b. ime i prezime.

4. Tijekom registracije računa u internetskoj trgovini, kupac samostalno postavlja individualnu pristupnu zaporku za svoj račun. Kupac kasnije može mijenjati zaporku, prema načelima opisanim u § 5.

5. Prilikom naručivanju u internetskoj trgovini, kupac navodi slijedeće podatke: a. e-mail adresa; b. podaci o adresi: a. poštanski broj i mjesto; b. zemlja (država); c. ulica skupa s kućnim brojem/brojem stana. c. ime i prezime; d. broj telefona.

6. Za poduzetnike – opseg podataka koje je potrebno naznačiti prilikom naručivanja u internetskoj trgovini, osim podataka već spomenutih u stavku 5., obuhvaća također: a tvrtku poduzetnika; b: PDV-ID broj.

7. U slučaju korištenja usluge newsletter, kupac navodi jedino svoju e-mail adresu.

8. U slučaju korištenja usluge obrasca za kontakt, kupac navodi slijedeće podatke: a. e-mail adresu; b. ime.

9. U slučaju korištenja usluge „dodaj osvrt”, kupac navodi jedino svoj pseudonim, nadimak (nick) ili ime.

10. U slučaju pružanja usluge kupcu vezane s pitanjem koje je kupac postavio, a u vezi usluga, proizvoda ili napravljene narudžbe, također eventualnih primjedbi ili reklamacija za već realiziranu narudžbu, administrator obrađuje podatke kupca nužne za pružanje odgovarajuće usluge prema njemu. U tom pogledu, pravnom osnovom za obradu podataka smatra se nužnost naznačivanja podataka za pružanje usluga prema kupcu (članak 6. stavak 1. točka b OUZP-a), kao i suglasnost osobe na koju se podaci odnose (članak 6. stavak 1. točka a OUZP-a).

11. U slučaju izvršenja plaćanja narudžbe putem interneta od strane kupca ili dodavanja kartice u okviru računa kupca u internetskoj trgovini, administrator također obrađuje podatke vezane uz plaćanje i uz kreditnu ili debitnu karticu. U takvoj situaciji, pravna osnova za obradu podataka je suglasnost osobe čiji podaci se odnose na izvršenje plaćanja u odabranom obliku ili pohrana podataka platne kartice ili kartica u okviru računa kupca (članak 6. stavak 1. točka a OUZP-a).

12. U pogledu računovodstvenih podataka koji se odnose na plaćanja izvršena od strane kupca, osnova za obradu tih podataka je i zakonska obveza administratora (članak 6. stavak 1. točka c OUZP-a).

13. Tijekom korištenja internetske stranice trgovine, mogu biti prikupljane dodatne informacije, posebice: IP adresa dodijeljena računalu kupca ili vanjska IP adresa pružatelja internetskih usluga, naziv domene, vrsta int. preglednika, vrijeme pristupa, tip operativnog sustava (više informacija s tim u vezi u § 3 Pravila o privatnosti).

14. Navigacijski podaci također se mogu prikupljati od kupaca, uključujući informacije o linkovima i vezama na koje kupci odluče kliknuti ili drugim aktivnostima poduzetim u našoj internetskoj trgovini. Pravna osnova – zakonski legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka f OUZP-a), koji se temelji na olakšavanju korištenja usluga pruženih elektroničkim putem i poboljšanja funkcionalnosti tih usluga (više informacija s tim u vezi u § 3 Pravila o privatnosti).

15. Sa svrhom utvrđivanja, istraživanja i provedbe tražbina, neki osobni podaci navedeni od strane kupca mogu biti obrađivani u okviru korištenja funkcionalnosti na internetskoj stranici, kao što su: ime, prezime, podaci koji se odnose na korištenje usluga, ako tražbine proizlaze iz načina na koji kupac koristi usluge, drugi podaci potrebni za dokazivanje osnovanosti tražbine, uključujući opseg nastale štete. Pravna osnova – zakonski legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka f OUZP-a), koji se temelji na utvrđivanju, istraživanju i provedbi tražbina i na obrani od tražbina u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima.

16. Prijenos osobnih podataka prema Distance.hr je dobrovoljan, u vezi sa sklopljenim ugovorima o prodaji ili pružanjem usluga posredstvom internetske stranice trgovine, s tim da nepružanje podataka navedenih u obrascima u postupku registracije sprječava registraciju i otvaranje korisničkog računa, a u slučaju naručivanja bez registracije korisničkog računa, nepružanje potrebnih podataka će onemogućiti naručivanje i realizaciju narudžbe kupca.

17. Distance.hr obrađuje osobne podatke koji obuhvaćaju: ime, prezime, e-mail adresu, kao i odgovore na pripremljena pitanja u okviru anketa o zadovoljstvu kupaca i obrasce za ispitivanje zadovoljstva. Sudjelovanje u takvim akcijama je dobrovoljno. Ako kupac ne želi sudjelovati u njima, u bilo kojem trenutku može obavijestiti o tome administratora na adresu u skladu s § 6, i tada će administrator blokirati odgovarajuće podatke. Pravna osnova – zakonski legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka f OUZP-a), koja se temelji na poboljšanju funkcionalnosti usluga koje se pružaju elektroničkim putem i ocjenjivanju zadovoljstva uslugama koje pružamo.

18. Osim toga, administrator obrađuje podatke i u statističke svrhe povezane s ispitivanjem pruženih usluga, posebno njihovog dosega. Pravna osnova s tim u vezi je naš zakonski legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka f OUZP-a).

19. Administrator naglašava da osigurava potpunu sigurnost obrađivanih osobnih podataka u okviru IT sustava, korištenog za upravljanje internetskom trgovinom. Korišteni sustav omogućuje: automatsku registraciju datuma prvog unosa osobnih podataka u sustav, izvora osobnih podataka i identifikatora korisnika koji je unio podatke.

§ 2 S kim se dijele ili kome se povjeravaju podaci i koliko se dugo čuvaju?

1. Osobni podaci kupca se prosljeđuju dobavljačima usluga koje koristi Distance.hr za upravljanje internetskom trgovinom. Pružatelji usluga, kojima se prenose osobni podaci, ovisno o ugovornim aranžmanima i okolnostima, ili podliježu uputama Distance.hr-a o svrhama i načinima obrade podataka (izvršitelji obrade) ili samostalno određuju svrhe i načine njihove obrade (administratori). a. Izvršitelji obrade. Distance.hr koristi pružatelje koji obrađuju osobne podatke isključivo na zahtjev administratora. Njima pripadaju: pružatelji usluga hostinga, knjigovodstvene usluge, pravne usluge, poštanske ili kurirske usluge, usluge pozicioniranja stranica, dobavljači marketinških usluga, sustavi za analizu prometa u internetskoj trgovini, sustavi za analizu učinkovitosti marketinških kampanja, sustavi za izradu i slanje newslettera, sustavi prikupljanja statistike i reklama (npr. Google); b. Administratori Distance.hr koristi pružatelje koji ne djeluju isključivo prema zahtjevu i sami određuju svrhe i načine obrade osobnih podataka kupaca. Oni pružaju usluge elektroničkog plaćanja i bankarske usluge.

2. Obzirom na navedeno, među tim naročito na činjenicu suradnje s Google-om, podaci proslijeđeni administratoru mogu biti prosljeđivani izvan Europskog gospodarskog prostora. Administrator osigurava odgovarajuće zaštitne mjere za prenesene podatke, primjenjujući standardne klauzule o zaštiti podataka, donesene u skladu s odlukama Europske komisije. Možete dobiti primjerak zaštitnih mjera koje primjenjujemo za prijenos podataka u zemlje izvan EGP-a, konkretno, kontaktirajući našeg inspektora.

3. Osobni podaci kupca se čuvaju do trenutka: a. povlačenja suglasnosti na obradu podataka od strane kupca, b. zastare tražbina od strane administratora prema kupcu ili od strane kupca prema administratoru; c. zastare tražbina od strane subjekata koji surađuju s administratorom u smislu pružanja usluga koje se neposredno ili posredno odnose na podatke kupca; d. iznošenjem prigovora kupca na obradu podataka; u ovisnosti od toga koji od navedenih događaja nastupi kasnije.

4. U slučaju kada kupac odabere plaćanje putem sustava dotpay.pl, njegovi osobni podaci se, u opsegu nužnom za provedbu plaćanja, prosljeđuju društvu Dotpay S.A. sa sjedištem u Krakovu (30-552), ul. Wielicka 72, zavedenog u registru poduzetnika Nacionalnog sudskog registra Okružnog suda Kraków-Śródmieście u Krakovu, XI Gospodarski odjel Nacionalnog sudskog registra (Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod brojem KRS 0000296790.

5. Navigacijski podaci mogu biti korišteni sa svrhom pružanja bolje usluge kupcima, analize statističkih podataka i prilagodbe internetske trgovine potrebama kupaca, kao i za administratorske poslove u internetskoj trgovini.

6. U slučaju kada se kupac pretplati na informativni bilten (Newsletter) na njegovu e-mail adresu Distance.hr će slati elektroničke poruke koje sadrže trgovačke informacije o promocijama i novim proizvodima dostupnim u internetskoj trgovini.

7. U slučaju upućivanja zahtjeva, Distance.hr pruža osobne podatke ovlaštenim državnim tijelima, posebno organizacijskim jedinicama Javnog tužiteljstva, Policije, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača ili Agencije za mrežne djelatnosti.

8. Servis koristi aplikaciju TrafficWatchDog koju nudi tvrtka Spark DigitUP sp. z o.o., sa sjedištem adresi Plac Wolnica 13/10, 31-060 Krakov. Aplikacija bilježi posjete i prikuplja informacije o načinu korištenja nadgledane internetske stranice. Na datoteke cookies (kolačići) i parametre prikupljane putem kodova JavaScript i piksela, bilježe se informacije poput IP (Internet Protocol) adrese, ID krajnjeg uređaja, tipa krajnjeg uređaja, parametara krajnjeg uređaja, parametara operativnog sustava, parametara preglednika, načina interakcije korisnika s nadgledanom stranicom i podataka o aktivnosti, vremena provedenog na stranici, parametara HTTP zaglavlja, parametara marketinške kampanje. Navedeni podaci se prikupljaju u svrhu identifikacije zloupotreba tipa ad fraud (OUZP članak 6. stavak 1. točka f) i brišu se najkasnije po isteku 3 mjeseca. Aplikacija TrafficWatchdog može koristiti kolačiće drugih subjekata, npr. Google-a. Više informacija o uvjetima upotrebe i zaštiti podataka ćete naći na internetskom portalu https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy i https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

9. Servis koristi Google reCAPTCHA v.3 koji nudi tvrtka Google Ireland Limited („Google”), tvrtka registrirana i koja djeluje prema irskom zakonu (registracijski broj; 368047), sa sjedištem na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska - sa svrhom nadgledanja interakcije korisnika na internetskom portalu. Više informacija o uvjetima upotrebe i zaštiti podataka ćete naći na internetskom portalu https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§ 3 Mehanizam kolačića (cookies), automatizirana obrada podataka, IP adresa

1. Internetska trgovina koristi male datoteke, tzv. kolačiće (cookies). Distance.hr ih bilježi na krajnjem uređaju osobe koja posjećuje internetsku trgovinu, ukoliko to dopušta internetski preglednik. Datoteka kolačić obično sadrži naziv domene s koje potječe, svoje "vrijeme isteka" i pojedinačni, nasumično odabrani broj koji identificira ovu datoteku.

2. Informacije prikupljane pomoću datoteka ovog tipa pomažu prilagoditi proizvode koje nudi Distance.hr individualnim željama i stvarnim potrebama osoba koje posjećuju internetsku trgovinu. Također omogućuju i izradu općih statistika posjećenosti proizvoda predstavljenih u internetskoj trgovini.

3. Distance.hr koristi dva tipa datoteka kolačića: a) kolačići sesije: nakon završetka sesije preglednika ili isključivanja računala spremljene informacije se brišu iz memorije uređaja. Mehanizam kolačića sesije ne dopušta prikupljanje bilo kakvih osobnih podataka, niti bilo kakvih povjerljivih informacija s računala kupaca; b) trajni kolačići: se pohranjuju u memoriju krajnjeg uređaja kupca i ostaju tamo do trenutka njihovog brisanja ili isteka. Mehanizam trajnih kolačića ne dopušta prikupljanje bilo kakvih osobnih podataka, niti bilo kakvih povjerljivih informacija s računala kupaca.

4. Distance.hr koristi vlastite kolačiće u svrhu: a) spremanja proizvoda u kupovnu košaricu, zahvaljujući čemu kupac ih ne mora dodavati nakon svakog ponovnog učitavanja stranice ili na svakoj podstranici; b) autentifikacije kupca u internetskoj trgovini i osiguravanja sesije kupca u internetskoj trgovini (nakon prijave), zahvaljujući čemu kupac ne mora ponovno unositi login i zaporku na svakoj podstranici internetske trgovine; c) analize i istraživanja, kao i reviziju publike, posebno za stvaranje anonimnih statistika koje pomažu boljem razumijevanju kako kupci koriste internetsku stranicu trgovine, što omogućuje poboljšanje njezine strukture i sadržaja; d) predstavljanja općih reklama, ponuda ili promocija, namijenjenih svim kupcima, na način prilagođen interesima, upoznavanju želja kupca, npr. analizom koliko često posjećuje internetsku trgovinu i koje proizvode kupuje, što omogućuje bolji razumijevanje očekivanja kupca i prilagođavanje njegovim potrebama, ali ipak bez bitnog utjecaja na njegovu odluku. Zahvaljujući korištenju naprednih tehnologija, sustav će često obavljati ove aktivnosti na automatiziran način, što će omogućiti ažurnost poslanog sadržaja.

5. Distance.hr koristi vanjske kolačiće u svrhu: a) predstavljanja reklama prilagođenih željama kupca upotrebom alata za reklame na internetu Google AdSense (administrator vanjskih kolačića: Google Inc sa sjedištem u SAD); b) predstavljanja Certifikata Rzetelny Regulamin posredstvom internetskog servisa rzetelnyregulamin.pl (administrator vanjskih kolačića: Rzetelna Grupa sp. z o.o. sa sjedištem u Varšavi).

6. Mehanizam kolačića je siguran za računala kupaca internetske trgovine. Konkretno, nije moguće da tim putem virusi ili drugi neželjeni ili zlonamjerni softveri dođu do računala kupaca. Međutim, kupci imaju mogućnost u svojim preglednicima ograničiti ili onemogućiti pristup datotekama kolačića računalima. U slučaju upotrebe ove funkcije korištenje internetske trgovine bit će moguće, osim za funkcije koje po svojoj prirodi zahtijevaju datoteke kolačića.

7. U nastavku predstavljamo kako se mogu promijeniti postavke popularnih internetskih preglednika u kontekstu upotrebe datoteka kolačića:

a) preglednik Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer);

b) preglednik Microsoft EDGE (https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy);

c) preglednik Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka);

d) preglednik Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl);

e) preglednik Safari (https://support.apple.com/pl-pl/HT201265);

f) preglednik Opera (http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html).

8. Distance.hr može prikupljati IP adrese kupaca. IP adresa je broj koji je pružatelj internetskih usluga dodijelio računalu posjetitelja internetske trgovine. IP broj omogućuje pristup internetu. U većini slučajeva računalu se dodjeljuje dinamički, tj. mijenja se svaki put kad se povežete s internetom, te se iz tog razloga obično tretira kao neosobna identifikacijska informacija.

9. Administrator koristi IP adresu prilikom dijagnosticiranja tehničkih problema s poslužiteljem, izrade statističkih analiza (npr. određivanja iz kojih regija bilježimo najviše posjeta), kao informaciju korisnu u administrativnim poslovima i usavršavanju internetske trgovine, kao i u sigurnosne svrhe i eventualnoj identifikaciji opterećenja poslužitelja, neželjenih automatskih programa za pregledavanje sadržaja internetske trgovine.

10. Internetska trgovina sadrži linkove i poveznice na druge internetske stranice. Distance.hr ne snosi odgovornost za načela zaštite privatnosti koja obavezuju na njima.

§ 4 Prava osoba na koje se podaci odnose

1. Pravo na povlačenje suglasnosti – članak 7. stavak 3. OUZP-a. a) kupac ima pravo povući bilo koju suglasnost koju je dao Distance.hr. b) Povlačenje suglasnosti stupa na snagu od trenutka povlačenja suglasnosti. c) Povlačenje suglasnosti ne utječe na obradu provedenu od strane Distance.hr prije povlačenja suglasnosti, sukladno zakonu. d) Povlačenje suglasnosti ne povlači za sobom nikakve negativne posljedice po kupca, ipak, to može onemogućiti daljnje korištenje usluga ili funkcionalnosti koje sukladno zakonu Distance.hr može pružati jedino sa suglasnošću.

2. Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka – pravna osnova: članak 21. OUZP-a. a) Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor - iz razloga povezanih s njegovom konkretnom situacijom - na obradu njegovih osobnih podataka, uključujući profiliranje, ako Distance.hr obrađuje njegove podatke na temelju zakonski legitimnog interesa, npr. marketinških proizvoda i usluga Distance.hr, vođenja statistike o korištenju pojedinih funkcionalnosti internetske trgovine i olakšavanja korištenja internetske trgovine, kao i ispitivanja zadovoljstva. b) Odustajanje u obliku e-mail poruke od primanja marketinških poruka u vezi s proizvodima ili uslugama, značit će prigovor kupca na obradu njegovih osobnih podataka, uključujući profiliranje u te svrhe. c) Ako se pokaže da je prigovor kupca opravdan i ukoliko administrator ne bude imao drugu pravnu osnovu za obradu osobnih podataka, osobni podaci kupca na čiju je obradu kupac prigovorio će biti uklonjeni.

3. Pravo na uklanjanje podataka („pravo na zaborav”) – pravna osnova: članak 17. OUZP-a. a) Kupac ima pravo zahtijevati uklanjanje svih ili nekih osobnih podataka. b) Kupac ima pravo zahtijevati uklanjanje osobnih podataka ako: a. osobni podaci nisu više nužni za svrhe za koje su bili prikupljani ili za koje su bili obrađivani; b. je povukao određenu suglasnost, u opsegu u kojem su osobni podaci bili obrađivani na temelju njegove suglasnosti; c. je uložio prigovor na korištenje njegovih osobnih podataka u marketinške svrhe; d. se osobni podaci ne obrađuju u skladu sa zakonom; e. se osobni podaci moraju ukloniti radi poštivanja pravne obveze iz zakona Unije ili zakona države članice, kojem podliježe administrator; f. osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva. c) Unatoč zahtjevu za uklanjanje osobnih podataka u vezi s prigovorom ili povlačenjem pristanka, Distance.hr može zadržati određene osobne podatke u mjeri po kojoj je obrada potrebna za utvrđivanje, istraživanje ili obranu tražbina, kao i zbog poštivanja zakonske obveze koja zahtijeva obradu prema zakonu Unije ili države članice, kojem podliježe Distance.hr. To se posebno odnosi na osobne podatke koji obuhvaćaju: ime, prezime, e-mail adresu, koji se čuvaju u svrhu rješavanja žalbi i tražbina povezanih s korištenjem usluga Distance.hr, kao i dodatno adresa stanovanja/adresa za korespondenciju, broj narudžbe, koji se čuvaju u svrhu rješavanja žalbi i tražbina povezanih sa sklopljenim ugovorima o prodaji ili pružanjem usluga.

4. Pravo na ograničavanje obrade podataka – pravna osnova: članak 18. OUZP-a. a) Kupac ima pravo zahtijevati ograničavanje obrade njegovih osobnih podataka. Podnošenje zahtjeva, do vremena njegovog razmatranja, onemogućuje upotrebu određenih funkcionalnosti ili usluga, čija upotreba je povezana s obradom podataka obuhvaćenih zahtjevom. Distance.hr također neće slati nikakve poruke, uključujući i marketinške. b) Kupac ima pravo zatražiti ograničenje upotrebe osobnih podataka u sljedećim slučajevima: a. kada dovodi u pitanje ispravnost svojih osobnih podataka – tada Distance.hr ograničava njihovu uporabu na vrijeme potrebno za provjeru ispravnosti podataka, ipak ne duže od 7 dana; b. kada obrada podataka nije u skladu sa zakonom, a umjesto uklanjanja podataka kupac zahtijeva ograničenje njihove uporabe; c. kada osobni podaci prestanu biti nužni za svrhe za koje su prikupljani ili korišteni, ali su oni potrebni kupcu u svrhu utvrđivanja, istraživanja ili obrane tražbina; d. kada je kupac uložio prigovor na korištenje njegovih osobnih podataka – tada nastupa ograničenje na vrijeme potrebno za razmatranje je li - zbog posebne situacije - zaštita interesa, prava i sloboda kupca viša od interesa koje realizira Distance.hr kroz obradu osobnih podataka kupca.

5. Pravo na pristup podacima – pravna osnova: članak 15. OUZP-a. a) Kupac ima pravo dobiti potvrdu od Distance.hr o tome obrađuju li se osobni podaci te, ako se obrađuju, kupac ima pravo: a. na pristup svojim osobnim podacima; b. dobiti informacije u koje svrhe se obrađuju, o kategorijama obrađivanih podataka, o primateljima ili kategorijama primatelja tih podataka, planiranom razdoblju pohrane podataka kupca ili o kriterijima određivanja tog razdoblja (kada određivanje planiranog razdoblja obrade podataka nije moguće), o pravima kupca prema OUZP te o pravu na podnošenje žalbe nadzornom tijelu, o izvoru tih informacija, o automatiziranom donošenju odluka, uključujući profiliranje te o sigurnosnim mjerama primijenjenim u vezi prosljeđivanja tih podataka izvan Europske Unije; c. dobiti primjerak svojih osobnih podataka.

6. Pravo na ispravljanje podataka – pravna osnova: članak 16. OUZP-a. a) Kupac ima pravo zahtijevati od Distance.hr da se bez odlaganja isprave njegovi osobni podaci koji su netočni. Obzirom na svrhe obrade, kupac na kojeg se podaci odnose ima pravo zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući podnošenje dopunske izjave, upućujući zahtjev na adresu elektroničke pošte sukladno § 6 Pravila o privatnosti.

7. Pravo na prijenos podataka – pravna osnova: članak 20. OUZP-a. a) Kupac ima pravo dobiti svoje osobne podatke koje je dao Distance.hr, a zatim ih poslati drugome administratoru osobnih podataka, kojega je odabrao. Kupac također ima pravo zahtijevati da se osobni podaci pošalju neposredno od strane Distance.hr takvom administratoru, ukoliko je to tehnički moguće. U takvom slučaju Distance.hr šalje osobne podatke kupca u vidu datoteke u formatu csv, što je uobičajeno korišten, strojno čitljiv format koji omogućuje slanje primljenih podataka drugom administratoru osobnih podataka.

8. U situaciji kada se kupac poziva na ovlasti koje proizlaze iz navedenih prava, Distance.hr bez odlaganja ispunjava zahtjev ili mu odbija udovoljiti, ali najkasnije u roku od mjesec dana od njegovog primitka. Ukoliko ipak - zbog složenosti zahtjeva ili količine zahtjeva – Distance.hr ne bude u stanju ispuniti zahtjev u roku od mjesec dana, tada će ga ispuniti tijekom slijedeća dva mjeseca obavijestivši unaprijed kupca u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva - o namjeravanom produženju roka i o njegovim razlozima.

9. Kupac može upućivati prema Distance.hr prigovore, upite i zahtjeve u vezi s obradom njegovih osobnih podataka i ostvarivanjem prava koja mu pripadaju.

10. Kupac ima pravo zahtijevati od Distance.hr da mu se ustupi primjerak standardnih ugovornih klauzula, tako što će uputiti upit na način određen u § 6 Pravila o privatnosti.

11. Kupac ima pravo na podnošenje žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka, u odnosu na kršenje njegovih prava na zaštitu osobnih podataka ili drugih prava koja se priznaju OUZP-om.

§ 5 Upravljanje sigurnošću – zaporka

1. Distance.hr osigurava kupcima sigurnu i šifriranu vezu tijekom prijenosa osobnih podataka i tijekom prijavljivanja na korisnički račun na servisu. Administrator primjenjuje certifikat SSL izdan od jedne od vodećih svjetskih tvrtki u području sigurnosti i šifriranja podataka poslanih putem interneta.

2. U slučaju kada kupac koji ima račun u internetskoj trgovini, na bilo koji način izgubi pristupnu zaporku, internetska trgovina omogućuje generiranje nove zaporke. Distance.hr ne šalje podsjetnik za zaporku. Zaporka se pohranjuje u bazi podataka u šifriranom obliku, na način koji onemogućuje njezino čitanje. Za generiranje nove zaporke, potrebno je unijeti e-mail adresu u obrazac dostupan na linku "Ne sjećate se zaporke", koji je smješten pored obrasca za prijavu na račun u internetskoj trgovini. Nova zaporka će biti automatski poslana na adresu elektroničke pošte koja je navedena tijekom registracije ili spremljena u zadnjoj promjeni profila računa.

3. Distance.hr nikada ne šalje bilo kakvu korespondenciju, uključujući elektroničku korespondenciju sa zahtjevom za davanje podataka za prijavu, posebice pristupne zaporke za račun kupca.

§ 6 Izmjene Pravila o privatnosti

1. Pravila o privatnosti se mogu mijenjati, o čemu će Distance.hr obavijestiti kupce.

2. Pitanja vezana za Pravila o privatnosti, molimo, upućivati na adresu: [email protected]

3. Datum posljednje izmjene: 4. 9. 2020. god.

To Top